Az óvodai nevelés

A magánóvodában egy heterogén, osztatlan vagyis vegyes életkorú csoportot szeretnénk szervezni maximum 20 gyermekkel. Az osztatlan életkorú csoportban a fejlődésbeli egyéni különbségek jobban láthatók, egyértelműen észrevehetők. Életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel, az új kicsik beilleszkedése hamarabb lezajlik, segítik a testvérek és a nagyobbak a kapcsolatteremtést. Lerövidül a beszoktatási idő, mert az újak egy kiépült szokásrendszerű csoportba kerülnek, látják, utánozhatják a nagyobbak tevékenységét, így hamarabb megtanulják az óvodai életet. Egy csoportba kerülnek a testvérek, barátok, ismerősök. A nagyobb megéli az óvó, segítő szeretetet, a kicsi a biztonságot a nagyban és mindketten az összetartozás érzését. Nem testvéri kapcsolatban ugyan, de hasonló érzelmeket élhetnek meg az egykék is, mely segíti a helyes önértékelő magatartás kialakulását. Az osztatlan csoportban megszűnik a korcsoportismétlés miatti csoportcsere, az iskolába nem menő nagyok nem kerülnek új csoportba. Megteremtődnek az utánzás, modellkövetés feltételei a gyerekek között, eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése. Megtanulnak alkalmazkodni, viselkedni heterogén életkorú közösségben, fokozódik a gyerekek empátiás képessége, természetesebben fogadják a “másságot”. Lényegesen csökken a gyerekek között a konfliktusok száma, mert a más-más érettségi fokon álló gyerekek mintát adnak egymásnak a megegyezésre.

A csoport szervezésénél figyelembe vesszük hogy megközelítően arányos legyen a különböző életkorú gyerekek száma, hogy a csoportba kerülő gyerekek várhatóan találjanak játszótársat, barátot, hogy az eltérő fejlettségből következő hatások kiegyenlítsék egymást a nemek arányát.

Programok

Mindennapos testnevelés

 

A mindennapos testnevelés keretében a gyermekek játékos feladatokkal ötvözött mozgást végeznek, így nő a mozgásigényük, a torna játékosabbá, élvezetesebbé válik. A tornához mondókákat, rímeket, rigmusokat, hangutánzó szavakat is kapcsolunk.
A gyermekek nagyon szeretik a rövid meséket, történeteket, amelyeknek tartalmát mozgásokkal fejezik ki. A lazítómesék a gyermekek képzelőerejét és fantáziáját is ösztönzi.

A mindennapos testnevelés feladata:

 • az egészség magas szinten tartása
 • fizikai képességek színvonalának fenntartása
 • jártasságok, készségek megszilárdítása
 • mozgásigény kielégítése
 • helyes testtartás kialakítása

Tartalma: szív, keringési-, és légzőrendszert fejlesztő gyakorlatok.

Milyen képességeket fejleszt?

 • Testséma ismeret
 • Mozgáskoordináció
 • Egyensúlyérzék
 • Ritmusérzék
 • Labdaérzékenység
 • Izomtónus: vázizom erősítése
 • Erő, állóképesség, ügyesség, gyorsaság

A foglalkozás során a gyakorlóanyag egyszerű, sok játékos elemet tartalmaz, ezért mindenki képes elvégezni, mégis erősít. Az egyensúlygyakorlatok javítják a figyelem összpontosítást, erősítik a láb, lábfej izmait.
A hát, has, lábizom erősítő, ügyességfejlesztő, helyes koordinációt segítő gyakorlatok és a páros, kommunikációs gyakorlatok előnyösen befolyásolják a gyermek alkatát, belső szervei teljesítményét, kitartását.

Légzőgyakorlatok:

A helyes légzés által a mellkas tágul, a tüdő kapacitása nő. A belégzést, kilégzést játékos formában sajátítják el.

 • lazítás légzés segítségével
 • lazítógyakorlatok nyugvó helyzetben – hanyatt fekvés, csukott szem, vagy térdelő fekvés, vagy törökülés.

Bemelegítés:
(lazító, nyújtó, erőgyakorlatok)

 • járásgyakorlat: pl. állatok mozgásának utánzása. Fejleszti a gyermek természetes mozgását.
 • futásgyakorlat, ugrások, kúszások, négykézláb járás, gurulás.
  A test valamennyi részét igénybe veszi.
 • gimnasztika: fej-, váll-, csípő-, derék-, törzs-, has-, lábgyakorlatok.

Játék!

Meditáció, levezetés!
(zenével, mesével)
A szabad levegőn való tartózkodás növeli az ellenálló képességüket, valamint a gyerekek annyit mozoghatnak, amennyire egyénileg igényük van. Ezek érdekében kertbe, közeli játszótérre, sétálni visszük őket időjárástól függően! Az évszakok változásához rugalmasan alkalmazkodunk, hiszen tavasztól a gyerekek több időt töltenek a szabad levegőn.

 

Napirend

A napirend hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai feltételek megteremtéséhez. Ha megszokott napirendje van a gyermeknek, könnyebben illeszkedik be a csoportba és biztonságérzete nő.

 

Pihenés, alvás

A gyerekek alvásszükséglete kielégítésének egy része az óvodára hárul.
Pihenés során biztosítjuk a teljes nyugalmat és csendet, ami hozzájárul agyi tevékenységük fejlődéséhez. Egyéni alvásszükséglet szerint hagyjuk, hogy a gyermek addig aludjon, míg magától fel nem ébred. Fekvés előtt a csoportszobát szellőztetjük!
Lefekvésnél hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek elsajátítsák az önálló öltözködést, vetkőzést, ruháikat rendben tegyék a szék támlájára, cipőiket a szék alá, ágyneműiket hajtsák össze. A pihentető alvást mindig meseolvasás, altató kíséri, ezáltal nő a képzelőerejük, szókincsük gazdagodik, kitartóbbak lesznek, példaképet választanak a pozitív mesehős által. Igény szerint ők is mondhatnak mesét társaiknak!

 

Zenei nevelés

A gyermek zenei fejlesztése nem csak zenei tehetségük fejlesztését szolgálja, hanem a két agyfélteke harmónikus fejlesztését is, miáltal érzékennyé, kreatívvá, kitartóvá, fegyelmezetté, intelligensebbekké válnak, ezáltal kommunikációs készségük is jobb lesz.

 • Hangszerek megismerése, megszólaltatása
 • Dallamvisszhang
 • Dalos játékok, mondókák mindkét nyelven
 • Zenehallgatás
 • Játékos, mozgásos fejlesztő játékok
 • Esztétikus mozgás elsajátítása, tánclépések
 • Kezdőhang pontos átvétele
 • Köralakítás
 • Egyenletes lüktetés, ritmus elsajátítása
 • Halk-hangos, Lassú-gyors, Magas-mély elsajátítása
 • Dallambújtatás
 • Testhangszerek

 

Nyelvi nevelés

A gyerekek nyelvi nevelésében is igyekszünk mindig széles körű, változatos foglalkozásokat szervezni a csoportnak.
Az egész napos folyamatos angol környezet illetve nyelvtanulás, angol mesék, drámajátékok, dalos játékok, beszélgetések, betűtanulás, betűfelismerés és országok kultúráján keresztül a magyar nyelv gazdag szókincsére, képességfejlesztésére is alapozunk.

 • Nyelv és ajakgyakorlatok (arcizom erősítése, megfigyelőképesség, testséma, nyelv izmainak fejlesztése, artikuláció javítása, figyelem, beszédszervek ügyesítése)
 • Vonatozás, szembekötősdi, szlalomozás, kígyó vonalú mozgás stb. (térbeli tájékozódás, mozgáskoordináció)
 • Ujjtorna, kéztorna (finommotorika fejlesztése)
 • Szókincsbővítés (kifejezőkészség, kreativitás, képzelet, figyelem, gondolkodás fejlesztése, szem-kéz koordináció)

Pl.: „Mi változott?”, hangutánzó szavak, visszhangjáték, szótagolás, mese folytatása, időrend megfigyelése, ellentétpárok, párok keresése, kommunikációs játékok, jobb-bal irány,írás előkészítő, labirintus, nyelvtörők, találós kérdések, versek tanulása stb.

 • Térbeli tájékozódás
 • Formaészlelés
 • Vizuális észlelés
 • Taktilis észlelés
 • Memória fejlesztés
 • Verbális emlékezet
 • Hallásfejlesztés
 • Mozgásfejlesztés
 • Finommotorika

 

Matematikai nevelés

A matematika foglalkozásokon is igyekszünk elmélyíteni a gyerekek tudását.
(számlálás, becslés, csoportosítás, számkép felismerés, egyszerű összeadás, kivonás, relációk, több-kevesebb-ugyanannyi fogalma, kisebb-nagyobb-ugyanakkora fogalma, méret, hosszúság, tangram, dominó, síkidomok, formák világa, sorozatok stb.)

 

Környezeti nevelés

A gyermekek tisztában vannak az őket körülvevő világgal, ismereteket szereznek a család fogalmáról, közlekedési eszközökről, szűkebb, és tágabb környezetükről, az évszakok változásairól, öltözködésről, zöldségekről, gyümölcsökről, állatokról, növényekről, testrészekről, orvos munkájáról az egészségről, az ünnepek jelentéséről, sportokról, lakóhelyükről, stb

 

Rajz, mintázás, kézimunka

A kreatív foglalkozások keretében a gyerekek birtokába jutnak az esztétikai élménynek,amit a rajzolás, festés, mintázás, formázás (gyurma, só-liszt, agyag) ad számukra. Elsajátítják a helyes eszközfogást (ceruza, zsírkréta, olló, ragasztó, ecset), illetve megismerkednek különféle technikákkal ( satírozás, másolás, fűzés, gyúrás, hengerelés, hajtogatás- origami, tépés, mozaik, varrás, színkeverés stb.). A gyermekek munkái folyamatosan láthatók az óvoda területén a faliújságokon, csoportszobákban, folyosón, öltözőben. Ezen kívül a plasztikus munkák új helyet kaptak a nemrég felállított polcunkon,ahol mindenki szemügyre veheti a kész produktumokat. A csoport belső életéről az interneten elérhető képanyagon kersztül is bepillantást nyerhetnek a szülők.

 

Külön óráink

Zene: naponta mókás angol dalokkal dobják fel az óvoda hangulatát az Óvónők, zongora és furulya kísérettel.